Ošetrovateľská starostlivosť

(1) Zariadenie uvedené v § 35, 36, 38 a 39 / zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie/ môže okrem poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu./ zákon č. 578/2004 T.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov./

(2) Výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia uvedeného v odseku 1 spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, ustanovila vyhláška MZ SR č. 109/2009 Z.z.

/ zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č.317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010 Z.z. a zákona č.50/2012 Z.z. /

Návrat
Aktuality z Domova

09.08.2019

Boli sme na výlete

Výlet za históriou do Kopčian...