Stravovanie

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav a podľa stravných jednotiek.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed , večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.
Výšku stravnej jednotky a ďalšie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpečovania a stravovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Trnavský samosprávny kraj.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu a jeho zostavovanie sa prispôsobuje sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a zámerom a zvyklostiam našej lokality.
Na desiatu býva ovocie a vydáva sa spoločne s raňajkami, na olovrant sa strieda ovocie, jogurt, puding a vydáva sa spoločne s obedom. Druhá večera pre diabetikov sa vydáva pri večeri.
Nad stravovaním dohliada aj stravovacia komisia ako pomocný orgán riaditeľa, kde sú zastúpení aj PSS zariadenia, ktorí spolupracujú pri zostavovaní jedálneho lístka.

Prihlásenie