Poslanie

Našim poslaním je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme.

Strategická vízia

Víziou DD a DSS pre dospelých v Holíči je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.

Ciele kvality

  • Uzatvoriť Zmluvy so zdravotnými poisťovňami za účelom úhrady ošetrovateľskej starostlivosti pre prijímateľov sociálnej služby v termíne do 30.06.2021.
  • Rozvíjať systém manažérstva kvality a vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska k 20.11.2021.
  • Pripraviť podmienky na zapojenie sa do národného programu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov" MPSVR SR do 31.12.2021.
  • Podporiť celkové zdravie zamestnancov DD a DSS pre dospelých v Holíči, so špecifickým zameraním na prevenciu syndrómu vyhorenia do 31. 12. 2023.

Prihlásenie