Predmet činnosti

Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb :

  • domov sociálnych služieb - pre dospelé fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo pre dospelé fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku a nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. Kapacita je 78 prijímateľov sociálnej služby.
  • zariadenie pre seniorov - pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Kapacita je 40 prijímateľov sociálnej služby.
  • špecializované zariadenie - pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Kapacita je 40 prijímateľov sociálnej služby.

Prihlásenie