Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

 1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách alebo
 2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

V DSS sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

V DSS sa zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť
 • Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Postup pri podávaní žiadosti

Postup pri podávaní žiadosti

1. Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – v prípade závažnejšieho zdravotného stavu / zdravotné postihnutie - telesné, duševné, zmyslové postihnutie alebo kombinácia týchto postihnutí/.

Žiadosť treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa.

2. Samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný. Domov vám to príde poštou.

3. Po doručení rozhodnutia z bodu č.2 si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadateľ si môže poslať žiadosť do viacerých zariadení

 

Dokumenty na stiahnutie (budete presmerovaný mimo našich stránok)

 

Prihlásenie