Poradie čakateľov

Podrobnosti vedenia evidencie čakateľov o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby

DD a DSS pre dospelých Holíč zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa poradia čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. Výnimkou sú žiadatelia, ktorí v súlade s § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov potrebujú zabezpečenie sociálnej služby bezodkladne, ak je ich život alebo zdravie vážne ohrozené alebo ak žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Žiadateľom o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby zabezpečíme sociálnu službu ihneď iba v prípade, ak je voľné miesto. V opačnom prípade sú ich žiadosti zaradené do evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. V bežnej evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby sú čakatelia na poskytovanie sociálnej služby zaevidovaní modrým písmom a čakatelia na poskytovanie sociálnej služby bezodkladne červeným písmom.

DD a DSS pre dospelých Holíč eviduje žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa druhov poskytovaných sociálnych služieb a podľa dátumu zaevidovania prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

1. Evidencia čakateľov do domova sociálnych služieb
2. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia s Alzheimerovou
demenciou
3. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia
4. Evidencia čakateľov do zariadenia pre seniorov
Pokiaľ žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je v evidencii čakateľov na prvom mieste, je pozvaný k nástupu do zariadenia. Ak sa bez vážneho dôvodu (napr. ochorenia, hospitalizácie) nedostaví, je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby.

V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v evidencii bezodkladných čakateľov a medzičasom mu je začatá poskytovaná sociálna služba v inom zariadení sociálnych služieb, pošle mu vedúca sociálneho úseku výzvu, či má naďalej záujem, aby jeho žiadosť bola naďalej vedená v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení. V prípade, že má aj naďalej záujem, jeho žiadosť je preradená do bežnej evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa dátumu prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.

V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v bežnej evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby, pričom sa jeho situácia zmenila tak, že potrebuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby, je jeho žiadosť preradená do evidencie bezodkladných čakateľov podľa dátumu prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.

Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby.pdf

Prihlásenie