Postup pri podávaní žiadosti

1. Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – v prípade závažnejšieho zdravotného stavu / zdravotné postihnutie - telesné, duševné, zmyslové postihnutie alebo kombinácia týchto postihnutí/.

Žiadosť treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa.

2. Samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný. Domov vám to príde poštou.

3. Po doručení rozhodnutia z bodu č.2 si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadateľ si môže poslať žiadosť do viacerých zariadení.

Prihlásenie